The Harlem Renaissance, 1917-1935

001.jpg
The Harlem Renaissance, 1917-1935